Privātuma politika

SIA „BELKANTO"

Viesnīcas “Park Hotel Latgola” personas datu apstrādes pārzinis
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103221943
Juridiskā adrese: Raiņa iela 20, Jelgava, LV-3001

 

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu - SIA “Belkanto” klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

► fiziskajām personām – klientiem, viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Belkanto” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
► viesnīcas “Park Hotel Latgola” apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
► viesnīcas “Park Hotel Latgola” interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

SIA “Belkanto” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS UN APSTRĀDES NOLŪKI

SIA “Belkanto” ir tiesības pieprasīt un saņemt no klienta personu apliecinošu dokumentu pirms pakalpojuma sniegšanas personas indentitātes noteikšanai.

SIA “Belkanto” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

► Pakalpojumu sniegšanai:

 - Klienta identificēšanai;
 - līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 - pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
 - pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 - klientu apkalpošanai;
 - iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
 - klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 - norēķinu administrēšanai;
 - parādu atgūšanai un piedziņai;
 - mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

► Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- atskaišu sagatavošanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

►  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

► SIA “Belkanto” īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt SIA “Belkanto” un trešo personu īpašumu, kas novietots viesnīcas “Park Hotel Latgola” telpās un tām pieguļošajā teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt viesnīcas un tirdzniecības parka apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA “Belkanto” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

► Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad attiecīgie dati tiek sniegti SIA “Belkanto”.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SIA “Belkanto” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

► līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
► normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “Belkanto” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
► saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
► likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “Belkanto” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Belkanto” likumīgās intereses.

SIA “Belkanto” likumīgās intereses ir:

► veikt komercdarbību;
► pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
► nodrošināt līguma saistību izpildi;
► novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
► saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.;
► analizēt viesnīcas mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
► veikt darbības Klientu noturēšanai;
► segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
► izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
► reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
► nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
► novērst krāpniecību;
► nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
► nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
► nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
► administrēt maksājumus;
► administrēt neveiktus maksājumus;
► vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
► informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA “Belkanto” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Belkanto” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA “Belkanto” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA “Belkanto” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Belkanto” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Belkanto” sadarbības partneri apstrādā SIA “Belkanto” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Belkanto” datu apstrādātājiem un SIA “Belkanto” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA “Belkanto” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja/operatora statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Belkanto” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Belkanto” uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

SIA “Belkanto” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Belkanto” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

► Drošu paroļu izmantošana un to regulāra maiņa
► Tīkla monitorings
► Datu pseidonimizēšanu;
► Ugunsmūri;
► Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
► Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
► Drošas uzglabāšanas vietas ar ierobežotu pieeju.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA “Belkanto” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

►  ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
► saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
► ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
► ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “Belkanto” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Belkanto” likumīgās intereses.

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

SIA “Belkanto” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA “Belkanto” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

► kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Belkanto” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
► kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
► kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Belkanto” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Belkanto” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Belkanto” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Belkanto” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

► rakstveida formā klātienē viesnīcā “Park Hotel Latgola” uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
► elektroniskā pasta formā, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Belkanto” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē un Īsteno saņemto pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “Belkanto” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “Belkanto” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot interneta mājaslapā, atsūtot e-pasta vēstuli ar elektroniski parakstītu apstiprinājumu vai klātienē viesnīcā “Park Hotel Latgola” (Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401).

Datu subjekts piekrīt personu datu apstrādei pēc publiskiem pasākumiem, ja informatīvajos materiālos (afišā un/vai preses relīzē) tika norādīts, ka iegūtais materiāls drīkst būt publiskots.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu atzīmējiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts SIA “Belkanto” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA “Belkanto”.

KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “Belkanto” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA “Belkanto” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA “Belkanto” var veikt arī izmantojot, automātiskas zvanīšanas iekārtas.

Klients var dot piekrišanu SIA “Belkanto” un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai viesnīcas “Park Hotel Latgola” interneta mājaslapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

► nosūtot e-pastu uz adresi hotel@hotellatgola.lv
► klātienē, viesnīcā “Park Hotel Latgola” , Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401;
► izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās. SIA “Belkanto” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

Izmantojot Klienta norādīto telefona numuru, e-pasta adresi vai arī pasta adresi SIA “Belkanto” veic saziņu ar Klientu.

Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA “Belkanto” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

SIA “Belkanto” privātuma politika var tikt mainīta, atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc tam, kad tās tiek publicētas šajā tīmekļa vietnē.

 

Piedāvājumi

Skatīt visus »

Mūsu priekšrocības:

  • Pilsētas panorāma
  • Pilsētas centrs
  • Augstākais skatu punkts 
  • Komforts un gaume
  • Augsts apkalpošanas līmenis
  • Labākā kvalitāte
  • Plašs piedāvājumu klāsts
  • Vislaipnākā uzņemšana.